Vebego draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 duurzame doelen die de wereld een betere plek moeten maken in 2030. Hoewel alle doelen belangrijk zijn, zijn er twee doelstellingen waaraan wij in het bijzonder bijdragen. Dit zijn SDG 8 en 10. Daarnaast staat het onze bedrijven vrij om hun eigen initiatieven te ontplooien, die aansluiten bij de andere SDG's. Hieronder vind je per SDG een overzicht van onze initiatieven. 

SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Decent work and economic growth

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Dit moet anders. Daarom richt doel acht zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 10: Reduce inequality

SDG 10: Reduce inequality

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Het idee dat economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden, wordt wereldwijd steeds meer ondersteund. Economische groei moet inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken worden. En als we het hebben over economische groei, moeten we ook aandacht hebben voor sociale aspecten en het milieu. In doel tien staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 10: Reduce inequality

SDG 1: No poverty

SDG 1: No poverty

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Maar doel één houdt meer in dan alleen extreme armoede. Zo is er bepaald dat alle landen zich moeten inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. Dit betekent bijvoorbeeld het bedenken van beleid en het opzetten van programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 1: No poverty

SDG 2: No hunger

SDG 2: No hunger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 2: No hunger

SDG 3: Good health and wellbeing

SDG 3: Good health and wellbeing

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud. Kinder- en moedersterfte moet worden teruggebracht. Ook moet er in 2030 een einde komen aan epidemieën zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en andere tropische ziekten. In de targets van dit derde doel staat ook beschreven dat er meer aandacht uit moet gaan naar het voorkomen en het behandelen van drugsverslavingen en alcoholmisbruik. En het aantal verkeersdoden moet in 2020 al gehalveerd zijn. Ten slotte wordt In dit doel ook meer aandacht besteed aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 3: Good health and wellbeing

SDG 4: Quality education

SDG 4: Quality education

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Omdat het met primair onderwijs al erg goed gaat in de wereld, richt dit doel zich zowel op primair als secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 4: Quality education

SDG 5: Gender equality

SDG 5: Gender equality

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en conomische besluitvorming. In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 5: Gender equality

SDG 6: Clean water and sanitation

SDG 6: Clean water and sanitation

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

In doel zes is dan ook vastgesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair. Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in water. Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker gezuiverd worden. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheer systeem hebben.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 6: Clean water and sanitation

SDG 7: Affordable and clean energy

SDG 7: Affordable and clean energy

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon. Om dit doel te bereiken moeten deze bronnen beter onderzocht worden, evenals de technologie waarmee we duurzame energie kunnen opwekken. Om moderne en duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, moet er gewerkt worden aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 7: Affordable and clean energy

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Oftewel, door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog. Naast duurzaam en inclusief, moet infrastructuur in 2030 voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame en inclusieve industrialisatie moet voor meer banen zorgen en het moet het BNP verhogen.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

SDG 11: Sustainable cities and communities

SDG 11: Sustainable cities and communities

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 11: Sustainable cities and communities

SDG 12: Responsible consumption and production

SDG 12: Responsible consumption and production

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 12: Responsible consumption and production

SDG 13: Climate action

SDG 13: Climate action

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. In Parijs werd een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 13: Climate action

SDG 14: Life below water

SDG 14: Life below water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee. Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 14: Life below water

SDG 15: Life on land

SDG 15: Life on land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.

In 2020 moet de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 15: Life on land

SDG 16: Peace, justice and strong institutions

SDG 16: Peace, justice and strong institutions

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel. Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.

Initiatieven die aansluiten bij SDG 16: Peace, justice and strong institutions

SDG 17: Partnerships for the goals

SDG 17: Partnerships for the goals

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau

Initiatieven die aansluiten bij SDG 17: Partnerships for the goals