Impact Center Erasmus

Vebego heeft zijn impactprogramma vormgegeven samen met het Impact Center Erasmus (ICE). Het Impact Centre Erasmus gebruikt zijn wetenschappelijke kennis en kunde om samen met een groep organisaties meer grip te krijgen op de realisatie van hun maatschappelijke ambities. Ze doen dat door vanuit impact te denken, door impact te meten en op impact te sturen. Voor Vebego is deze samenwerking waardevol omdat we zo een eigen impactmeetmethodiek ontwikkelden. Die helpt daadwerkelijk aan te tonen waar onze maatschappelijke impact zit en hoe wij onze ambitie waar kunnen maken om dagelijks invloed te hebben op het welzijn van 10 miljoen mensen.

SDG Charter

De Stichting SDG Charter is een nieuwe stichting die voortkomt uit het Sustainable Development Goals (SDG) Charter. De stichting is opgezet om in Nederland een ambitieuze, positieve agenda rondom de SDG’s te ontwikkelen. Het Charter is – naast een stichting – ook een handvest, dat veel belangstelling trekt: tot nu toe werd de overeenkomst ondertekend door 80 bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en anderen. Allemaal partijen die samen willen werken aan de Sustainable Development Goals. SDG Charter NL stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de diverse ondertekenaars. Vebego is een van hen. Want wij geloven dat samen bijdragen aan de SDG’s het bereiken van de doelen dichterbij brengt.

Flycatcher

Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. Flycatcher is een middelgroot bureau met een jong en enthousiast team van onderzoekers en IT’ers. Samenwerken met hen betekent voor Vebego persoonlijk en direct contact. Deze werkwijze heeft geleid tot een intensieve samenwerking en ontwikkeling van onder andere Betekenisvol Werk en het Impact-dashboard van Vebego. Vebego en Flycatcher zorgen er samen voor dat impact zichtbaar, meetbaar en tastbaar wordt.

AWVN

Vebego is lid van de AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. De vereniging werd in 1919 opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden. Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot de core business van ’s lands grootste werkgeversvereniging. Zo is AWVN betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt. AWVN heeft de expertise om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, vorm te geven. Daarnaast is AWVN – als belangenbehartiger van werkgevend Nederland – uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. Ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties zijn aangesloten bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Samen hebben die zo’n 5 miljoen werknemers in dienst.

Budgetcoach Groep

De Budgetcoach Groep is de partner van Vebego voor het programma Financiële Vitaliteit. De Budgetcoach Groep is een onafhankelijke organisatie met jarenlange werkervaring, die garant staat voor kwaliteit, zorgvuldigheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Bij deze organisatie werken meer dan 30 gecertificeerde budgetcoaches. Vebego en de Budgetcoach Groep realiseren impact door medewerkers met financiële vraagstukken en problemen via coachingstrajecten te helpen. Doel is medewerkers financieel zelfredzaam te maken. Dit doen we door trajecten met budgetcoaches te faciliteren. Ook werken we samen in Vebego’s Week van de Financiële Vitaliteit. Door zowel kwantitatief onderzoek (vooral gericht op output) als kwalitatief onderzoek (interviews met deelnemende medewerkers) weten Vebego en de Budgetcoach Groep wat de impact van deze samenwerking is.

MVO Nederland

Vebego is al jaren partner van MVO Nederland: het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2.500 ondernemers vormt dit netwerk een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet en mensen. We gaan voor maximale impact, nationaal en internationaal. MVO Nederland werkt aan klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en duurzame handelsketens. Zij vergroten de markt voor duurzame innovaties en lobbyen in Nederland en Europa voor ambitieus overheidsbeleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het netwerk van MVO Nederland groeit en staat open voor ondernemers met duurzame ambities. Speerpunt zijn 4 duurzaamheidsthema’s. Hierin ligt de nadruk op innovatie en opschaling: - Klimaatneutraal ondernemen; - Circulaire economie: ondernemen zonder afval; - Inclusief ondernemen: ondernemen waarbij ieder talent, met of zonder beperkingen, telt en meedoet; - Inclusief en duurzaam ondernemen in de keten: ondernemen met meerwaarde voor mens en milieu, waarbij mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden de norm zijn.

Learn2Work

Learn2Work is expert in het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij ondersteunen werkgevers en scholen in dit proces en bieden daarmee jongeren zonder startkwalificatie perspectief op werk. Learn2Work is initiatiefnemer van de TOP Academie. Dit is een vakschool waarin scholen en bedrijven samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs. Samen leiden Vebego-bedrijven en Learn2Work jongeren op voor een baan. Diverse Vebego-bedrijven hebben in de afgelopen jaren succesvolle TOP Academies opgezet bij het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Momenteel zijn een aantal Sociale Werkplaats-organisaties van Vebego in gesprek om ook in het sociale domein TOP Academies vorm te geven. De impact van een TOP Academie is groot voor jongeren. Zonder de TOP Academie hadden zij nooit de kans gehad om een startkwalificatie te behalen of een baan te krijgen. De TOP Academie stelt jongeren in staat te werken aan een duurzame toekomst met een baan. Voor Vebego als werkgever (Hago Zorg & Assist) is de impact ook aanwezig. De jongeren vormen namelijk een zeer goed geschoolde groep medewerkers die bijdraagt aan de verjonging van het medewerkersbestand.

UWV

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het UWV is voor Vebego een belangrijke partner. In 2012 is een innovatief convenant getekend met het doel werkzoekenden een baan te bieden bij de diverse Vebego-bedrijven. Na een pilotperiode is het convenant bij alle Vebego-bedrijven in alle arbeidsmarktregio’s geïntroduceerd. Het resultaat? Tot en met 2017 hebben ruim 1.300 werkzoekenden een baan hebben gevonden bij een Vebego-bedrijf. Vebego en het UWV realiseren samen vooral output: het aantal mensen dat weer aan het werk is. De impact is vooral veronderstelde impact: mensen doen weer mee in de maatschappij en hebben een inkomen. De daadwerkelijke impact is lastiger te meten. Vanwege privacyregels is het namelijk niet mogelijk met deze groep rechtstreeks in contact te komen.

Deel dit artikel: